KÓDEX RODIČA

MOL FOOTBALL ACADEMY

 1. Dochádzať s dieťaťom na tréning, zápasy a turnaje pravidelne a včas, prípadnú neúčasť oznámiť v dostatočnom časovom predstihu trénerovi (SMS, e-mail).
 2. Rešpektovať vedenie klubu a trénera, nezasahovať do ich kompetencií a riadenia. Ak má rodič pripomienky, prípadne výhrady, môže kontaktovať trénera, avšak mimo času športovej prípravy.
 3. Nevstupovať na športovú plochu počas tréningov a zápasov, rodič sa zdržiava v hľadisku pre divákov, neriadi hru družstva, ani svojho dieťaťa a správa sa vždy slušne. Pri hre by mali deti vnímať pokyny trénera, nie divákov. Rady deťom nechajte na trénera, aby nemali v hlave zmätok.
 4. Rešpektovať aktuálne schopnosti svojho dieťaťa, dopriať mu radosť z hry. Tlak a kritika pôsobí na malého jednotlivca negatívne, pochvala ho však posúva vpred.
 5. Akceptovať skutočnosť, že chyby sú súčasťou hry, učenia sa a zdokonaľovania sa. Našim cieľom je, aby deti dokázali vyhodnotiť hernú situáciu čo najskôr a sami.
 6. Vyznávať myšlienku a princíp fairplay, učiť deti vedieť aj prehrávať, nie iba vyhrávať za každú cenu.
 7. Nenútiť deti do športových výkonov proti ich vôli. Deti by mali športovať pre svoje vlastné potešenie, hra je určená pre deti, nie pre rodičov.
 8. Prosíme Vás, klaďte dôraz na správnu životosprávu detí (strava, pitný režim, spánok).
 9. Prosíme Vás o včasné ospravedlnenie svojho dieťaťa zo zápasov a turnajov, aby v prípade neúčasti mohol byť nominovaný náhradný hráč.
 10. Povzbudzovať korektne a športovo, zdržiavať sa nešportových prejavov, vulgárnych pokrikov na súpera a rozhodcov.
 11. Rodičia detí nesú hmotnú a finančnú zodpovednosť za zverený športový materiál, výstroj a za prípadné deťmi spôsobené škody na majetku a zariadeniach klubu.
 12. Náš klub s radosťou a vďakou prijme každú pomoc a podporu zo strany rodičov, ale táto podpora nemôže znamenať žiadnu výhodu pre dieťa.

Každý rodič bude oboznámený o kódexe rodiča. Rodič, ktorý po viacnásobnom upozornení nebude rešpektovať usmernenia daného kódexu, oberie o radosť z hry len vlastné dieťa, ktoré nebude nominované na zápasy a turnaje. Vieme, že svoje deti ľúbite, podporujete, zažívate s nimi prehry aj víťazstvá. Veľmi chcete, aby boli úspešné, ale niekedy menej aj naozaj viac, rešpektujte preto aktuálne schopnosti svojich detí a neberte im radosť z hry. Preto prosíme rodičov, aby rešpektovali usmernenia z kódexu rodiča.


KÓDEX HRÁČA

MOL FOOTBALL ACADEMY

 1. Každý hráč na MOL Football Academy svojím chovaním a vystupovaním reprezentuje seba, svoju rodinu, svoj tím a klub FC DAC 1904 Dunajská Streda.
 2. Vystupuje slušne s pokorou, je poctivý človek, dôsledný v plnení svojich školských aj športových povinností.
 3. Futbal je pre neho zábava, radosť, motivácia a nie povinnosť, či plnenie niekoho očakávaní a želaní.
 4. Vždy a za všetkých okolností zdraví, poďakuje a chová sa tak, ako sa na reprezentanta MOL Football Academy sluší a patrí.
 5. Je vedomý toho, že v klube absolvuje náročný tréningový proces, ku ktorému patrí uvedomelé dodržiavanie životosprávy, regenerácie a spánku.
 6. Rozdiel medzi úspešným hráčom a ostatnými nie je v nedostatku sily, nedostatku schopností, ale v nedostatku vôle na sebe pracovať a víťaziť.
 7. Neustále na sebe tvrdo a uvedomele pracuje. Nehľadá dôvody, prečo sa niečo nedá urobiť, naopak, hľadá spôsoby ako sa zlepšovať a rozvíjať. Vie, že každá práca na sebe samom sa mu v budúcnosti vyplatí.
 8. Hrá zápasy, do ktorých bol vybraný podľa svojich najlepších možností a schopností. Zúčastňuje sa tréningov a zápasových príprav podľa pokynov trénera.
 9. Zachováva zdravý životný štýl a vysokú úroveň telesnej zdatnosti. Nezúčastňuje sa žiadnej športovej aktivity alebo cvičenia, ktoré by mohli ohroziť alebo ovplyvniť jeho psychickú či fyzickú schopnosť hrať alebo trénovať.
 10. Opatruje zverený majetok klubu a stará sa oň ako o svoj vlastný.
 11. Okamžite informuje klub o ochorení alebo o úraze, a podrobí sa lekárskemu vyšetreniu, informuje lekára klubu (okrem akútnych prípadov núdze) a poskytne klubu lekársku správu o vyšetrení.
 12. Podrobí sa pravidelným lekárskym prehliadkam a ošetreniu podľa požiadania lekára klubu.
 13. Vždy chce vyhrať, ale k spoluhráčom, súperom a rozhodcom sa chová a správa v duchu fairplay, s rešpektom a úctou.

Ďakujeme za prospešnú spoluprácu!

Štatút akadémie si môžete stiahnuť tu.